Retningslinjer

Det er 100% gratis at udgive sine artikler på ourtime.dk. Der er dog nogle retningslinjer, som skitseret nedenfor, som skal overholdes:

Kriterier for artikler:

  • Indsendte artikler skal være unikke.
  • Artikler skal være på minimum 250 ord
  • Artikler på minimum 250 ord må indeholde 1 link
  • Artikler på minimum 300 ord må indeholde 2 links
  • Artikler på minimum 400 ord må indeholde 3 links

Artikler skal være skrevet på dansk.

Artikler med ulovligt, stødende, krænkende eller seksuelt indhold er ikke tilladt på ourtime.dk og vil ikke blive publiceret eller vil blive fjernet straks forholdet konstateres.

Artiklerne forbliver 100% forfatterens ejendom. Ourtime.dk forbeholder sig dog ret til frit at foretage ændringer i de indsendte artikler.

Ourtime.dk tager intet ansvar for artiklerne og deres faktuelle indhold. Dette påhviler alene forfatteren. Ourtime.dk kan på inden måde gøres ansvarlige for indholdet af artiklerne eller følger ved direkte eller inddirekte brug af artiklernes oplysninger. Det påhviler alene forfatteren at sikre, at artiklerne ikke ovetræder 3. parts rettigheder og ophavsret.

Ourtime.dk forbeholder sig retten til at afvise at publicere eller at fjerne allerede publicerede artikler uden at give hverken besked herom eller begrundelse herfor. Ourtime.dk kan ikke gøres ansvarlige for forfatterens eller 3. parts tab eller påståede tab i forbindelse hermed.