Flere og flere trykkerier er gået online og har lanceret webshops, hvor man kan bestille tryksager døgnet rundt. Her kan man som kunde selv beregne prisen på en given tryksag og man kan justere de forskellige parametre, så det endelige beløb eventuelt passer med et givet budget. Det forudsætter dog, at man som indkøber af tryksager har styr på de forskellige forhold omkring formater, papirkvaliteter, farver og ikke mindst ved, hvordan man genererer trykfiler. Men har man det, kan der være rigtig mange penge at spare ved at bestille sine tryksager online. Hos nogle trykkerier kan der f.eks. være særlige rabatter på f.eks. udvalgte papirkvaliteter, som er værd at holde øje med i forhold til prisberegningen. Tryksagerne, som tilbydes i webshops, er enten standardformater eller specialformater i små oplag. Trykkerierne har typisk optimeret nogle processer omkring kalkulation, ordreindtastning (det gør kunden selv direkte i webshoppen), prepress og tryk, som gør det muligt at tilbyde lavere priser på tryksager i webshoppen end på produkter, hvor kunden er i kontakt med trykkeriets grafiske konsulenter. Kontakten med de grafiske konsulenter vil typisk omfatte et højere tidsmæssig forbrug, som vil medføre ekstraomkostninger på den pågældende tryksag.
I mange tilfælde er det dog nødvendigt at rådføre sig med erfarne grafiske konsulenter. F.eks. hvis den tryksag, man har i tankerne ikke er en standardvare og man gerne vil tilføre sin tryksag nogle helt unikke egenskaber eller præsenteres for nye muligheder, så vil de grafiske konsulenters erfaring og indsigt kunne bidrage med værdifulde input og løsninger til opgaven. Eller hvis man ikke selv er så rutineret i grafisk tryk, så kan der faktisk også være penge at spare ved at benytte sig af de grafiske konsulenters ekspertise, fordi man derved mindsker risikoen for ærgerlige fejl og eventuelle omtryk.
Man skal dog lige være opmærksom på at undersøge, før man bestiller tryksager i en webshop, hvilken kvalitet man kan forvente fra det pågældende trykkeri. Der kan være stor forskel i den kvalitet, som forskellige trykkerier leverer, så det er vigtigt at undersøge, hvilket maskineri trykkeriet anvender og giver priser ud fra. Er det f.eks. offset tryk eller digitaltryk? – Er det gammelt maskineri eller ny teknologi? Begge dele kan have stor indflydelse på kvaliteten og det endelige resultat. Derfor er det en rigtig god ide, at ringe til det pågældende trykkeri og spørge ind til, hvad man kan forvente, når man bestiller tryksager i deres webshop. Så kan man samtidig spørge, om de kører med nogle specielle tilbud på webshoppen, som man måske ikke lige er stødt på. Nogle trykkerier har f.eks. tilbud på udvalgte papirkvaliteter, mens andre tilbyder fri levering eller gratis filtjek. Det kan jo også have betydning for det valg, man træffer.

Disclaimer